Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική Διακυβέρνηση

Στόχος η εμπέδωση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων

Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και οι κανόνες του εταιρικού δικαίου πρέπει να θεωρηθούν ως διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Με τις ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται η προσαρμοσμένη ενίσχυση των δομών και διαδικασιών των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών, κατά τρόπον ώστε αυτές αφενός, να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και, αφετέρου, να μην θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές στα διοικητικά συμβούλια, τις επιτροπές και τα ανώτερα στελέχη των εταιριών για την συμμόρφωση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ικανότητα των εταιριών να παράγουν αξία μακροπρόθεσμα.

 

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr