Διανοητική Ιδιοκτησία

Διανοητική Ιδιοκτησία

Διανοητική Ιδιοκτησία
Διανοητική Ιδιοκτησία

Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Trademarks και Domain names

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες τόσο συμβουλευτικής όσο και δικαστηριακής εκπροσώπησης ως προς το σύνολο των επιμέρους κλάδων του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ιδίως των Σημάτων (Trademarks) και Ονομάτων χώρου (Domain names).

Διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια σημάτων ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών και συμβουλεύουμε τους εντολείς μας για την ανάπτυξη και διατήρηση του χαρτοφυλακίου τους καθώς και για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, τόσο με την κατάθεση ανακοπών και προσφυγών κατά όμοιων /παρόμοιων σημάτων, όσο και με την επιλογή των καταλληλότερων κάθε φορά μέσων για την εξώδικη ή δικαστική προστασία τους έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Καταχώριση σημάτων

Αναλαμβάνουμε την καταχώριση σημάτων, διαδικασία που αρχίζει με τον έλεγχο της διαθεσιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, επιμελούμαστε της καταχωρίσεως και εκπροσωπούμε το δικαιούχο σε όλη τη διαδικασία της εγγραφής ενός δικαιώματος, από την κατάθεση και την εξέταση έως την καταχώριση στο εκάστοτε μητρώο, συμπεριλαμβανομένης της αντίκρουσης τυχόν αντιρρήσεων του Εξεταστή ή ανακοπής.

Συνεργασία με δικηγόρους εξωτερικού

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εντολέων μας σε χώρες του εξωτερικού, συνεργαζόμαστε με τοπικούς δικηγόρους.  Ιδίως σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, μετά δε το Brexit διατηρούμε σταθερή συνεργασία με αγγλική δικηγορική εταιρεία για την απρόσκοπτη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των εντολέων μας και την αντιμετώπιση ζητημάτων αναφορικά με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την απόσχιση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμπειρία

Έχουμε διαχειριστεί πληθώρα συμβάσεων μεταβίβασης, ενεχυρίασης και παραχώρησης άδειας χρήσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, διαθέτουμε εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών διενέξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και δικαίου των σημάτων, τόσο για παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων και υπηρεσιών ή διακριτικών γνωρισμάτων και σημάτων, όσο και ειδικότερων ζητημάτων αθέμιτων πρακτικών.

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χάρη Βασιλογεώργη στη Θεσσαλονίκη και μετεξελίχθηκε σε δικηγορική εταιρία το 2007.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Βαλαωρίτου 18,
Αθήνα, 10671

+30 210 3388414

+30 210 3628616

+30 210 3388412

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βενιζέλου 3,
Θεσσαλονίκη, 54624

+30 2310 224892

info@vlawyers.gr

www.vlawyers.gr