ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜονΠρωτΘες/νικης (διαδικασία α.μ.) 7409/2013 : Αναστολή πλειστηριασμού κατασχεθείσας ακίνητης περιουσίας.

Κατά πάγια νομολογία όταν υπάρχει συμφωνία στην πιστωτική σύμβαση ότι το ύψος της οφειλής προς το πιστωτικό ίδρυμα – δανειστή θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας δεν απαιτείται στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής ως προς το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, η επισύναψη της κίνησης του λογαριασμού για την περίοδο που αφορά την αναγνώριση. Ωστόσο στο δικόγραφο της αίτησης πρέπει να αναφέρεται ότι ο πιστούχος αναγνώρισε εγγράφως την οφειλή για το συγκεκριμένο διάστημα, ο τρόπος της αναγνώρισης και το ύψος του οφειλόμενου ποσού.

Περισσότερα...

ΠΟΛ.1068/3.4.2013 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) "Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης"

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της ΠΟΛ 1063/3.4.2013

Σε συνέχεια των δύο εγκυκλίων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ήτοι της ΠΟΛ.1236/24.11.2011, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011» και της ΠΟΛ.1188/24.9.2012, με θέμα «Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα "Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης" - Κοινοποίηση νέων διατάξεων», σας αποστέλλουμε οδηγίες που αφορούν την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τις Δ.Ο.Υ. και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, ενόψει των κινδύνων που επιφυλάσσει αυτή η προπτωχευτική διαδικασία, τόσο από τυχόν απώλεια δημοσίων εσόδων ως αποτέλεσμα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης όσο και από τυχόν καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων λόγω της αναστολής μέτρων που συνήθως χορηγείται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Περισσότερα...

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενέχυρο – ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του τύπου και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα 4 Απριλίου 2013 και μέχρι την 11 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενέχυρο – ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του τύπου και άλλες διατάξεις».

Ολομέλεια Ε.Α ΣτΕ 56/2013: Προσωρινή προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010)

Ειδικό Παράβολο, Άρθρο 11 της από 4.12.2012 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου (Α 237/5.12.2012): Η καταβολή του ουσιωδώς αυξημένου σε σχέση με την προϊσχύσασα ρύθμιση, παραβόλου, ανερχόμενου σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως ασφαλιστικών μέτρων, έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (5.12.2012) και δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις εκείνες που είχαν ασκηθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και εισάγονται προς συζήτηση υπό την ισχύ της νέας ρυθμίσεως, αφού στη διάταξη αυτή δεν προβλέπεται η εφαρμογή της και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

Περισσότερα...

Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις - Ν 4053/2012 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, 'Ελλη Ασημακοπούλου ΔΕΕ, 8-9/2012.733

Στο  άρθρο αυτό, μετά από μία σύντομη παράθεση του προϊσχύοντος δικαίου,  επιχειρείται η παρουσίαση και μία κριτική προσέγγιση των διατάξεων του Ν 4053/2012 (κεφάλαιο Α) για την λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς υπό το φως της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ καθώς και η ανάδειξη των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων. Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα έχει καταβληθεί το 30%.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία, εντός της οποίας επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον οι ιδιοκτήτες αυτών έχουν καταβάλει το 30% του συνολικού προστίμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την πλήρη νομιμοποίηση αυθαιρέτου είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και η εναρμόνιση με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης και ειδικότερα, με το συντελεστή δόμησης και το συντελεστή όγκου.

πηγή: lawnet.gr

ΣτΕ 737 και 738/2012 - Προσωρινή προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν.3886/2010)

Με το άρθρο 11 της από 04.12.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 237/05.12.2012) ορίσθηκε ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010 η καταβολή από τον αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης (νέου) παραβόλου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 1% επί της προϋπολογισθείσης αξίας της σύμβασης με ανώτατο όριο τις 50.000 Ευρώ.

Περισσότερα...

Ολομέλεια ΣτΕ 4447/2012- Δικαίωμα προηγούμενης Ακρόασης

Ιδιαιτέρα σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 4447/2012 αναφορικά με το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από παραπομπή με την υπ’ αριθμ. 3382/2010 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης λόγω σπουδαιότητας. Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι λόγος περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης (αρ. 20 παρ.2 Σ) αλυσιτελώς προβάλλεται αν δεν αναφέρονται παράλληλα και συγκεκριμένοι ισχυρισμοί τους οποίους θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση δε που με ειδική διάταξη νόμου προβλέπεται όχι μόνο η προηγούμενη ακρόαση αλλά και ενδικοφανές στάδιο, η μη τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης καλύπτεται εφόσον ο διοικούμενος τηρήσει το ενδικοφανές στάδιο και προβάλει τους κρίσιμους ισχυρισμούς που δεν προέβαλε πριν την έκδοση της πράξης. Ρητά λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας απαιτεί προκειμένου να προβεί σε ακύρωση της πράξης για παράβαση ουσιώδους τύπου όχι μόνο την προβολή σχετικού λόγου περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης αλλά και αναφορά των όσων θα μπορούσαν να προβληθούν ενώπιον της Διοίκησης και δεν προβλήθηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ανατρέψει την τελική κρίση της τελευταίας.

Ελένη Ζ. Μότσιου- Δικηγόρος, Εξωτερική Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας Βασιλογεώργης και Συνεργάτες

Περισσότερα...

ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ: Δεκτή η προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 99 ΠτΚ

Δεκτή έγινε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο του Κιλκίς  η αίτηση που κατέθεσε η εταιρία μας για την προσωρινή προστασία της ΚΑΡΙΝΑ ΑΕ ενόψει της συζητήσεως της αίτησης της για την υπαγωγή της  στο άρθρο 99 ΠτΚ.

Δικηγόρος:  Σωκράτης Παρσάνος

Σελίδα 3 από 20

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ